Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2023

Predmet razpisa: Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2023.
Naročnik: Občina Cerknica
Vrednost: 24.050 EUR
Datum objave: 9.1.2023
Razpisni rok: 10.2.2023
Kontakt: Polona Godejša
E-pošta: polona.godejsa@cerknica.si
Telefon: 01 7090 615
  Povezava do razpisa

Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2023.
 

Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:

 •   dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom in z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti;
 • organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov;
 • invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi in drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov;
 • druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov občine Cerknica.

Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,   da aktivno delujejo najmanj eno leto,
 • da imajo sedež ali podružnico v občini Cerknica oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Cerknica,   da imajo urejeno evidenco o članstvu,   da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,   da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa.

Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:

 • sedež izvajalca,
 • število članov iz občine Cerknica,
 • vsebino programa in
 • stalnost izvajanja programa.

Merila za sofinanciranje programov so podrobneje opredeljena v Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica.

Višina razpisanih sredstev je določena v skladu s sprejetim proračunom za leto 2023 in znaša:

 • 22.000,00 EUR za sofinanciranje območnih humanitarnih organizacij in
 • 2.050,00 EUR za sofinanciranje regijskih humanitarnih organizacij.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.