Občinski razpisi

Javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerknica

Predmet razpisa: Objavljen je Javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerknica.
Naročnik: Občina Cerknica
Vrednost: 72.100 EUR
Datum objave: 9.1.2023
Razpisni rok: 9.2.2023
Kontakt: Maruša Opeka
E-pošta: marusa.opeka@cerknica.si
Telefon: (01) 7090 618
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 • javni kulturni programi,
 • javne kulturne prireditve (Opomba: za prireditve občinskega pomena je objavljen samostojen poziv za predložitev vlog!),
 • založništvo,
 • izobraževanje,
 • nakup opreme in osnovnih sredstev,
 • stroški delovanja društev.

Na javni razpis lahko oddajo vloge:

 • društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti;
 • posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo;
 • javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (razen za obseg dejavnosti na področju kulture, ki so jo dolžni izvajati v okviru redne dejavnosti).

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih;
 • da na predpisanih obrazcih izkažejo zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program ali kulturni projekt;
 • da imajo sedež oz. stalno prebivališče v občini Cerknica;
 • da delujejo na področju kulture najmanj eno leto;
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta;
 • da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Cerknice;
 • da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev;
 • pri posameznikih, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v občini Cerknica.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.