Nacionalni razpisi

Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2023

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2023, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije
Naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vrednost: 2.700.000 EUR
Datum objave: 28.11.2022
Razpisni rok: 12.12.2022
Kontakt: Gregor Majcen
Telefon: 01/369-78-26
  Povezava do razpisa

Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:

 •     preprečevanja nasilja
 •     zasvojenosti (prepovedane droge, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti)
 •     duševnega zdravja
 •     brezdomstva (zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine)
 •     otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju
 •     starejših, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju
 •     podpornega bivanja invalidov in mreže drugih programov za organizacijo in spodbujanja samostojnega življenja invalidov
 •     socialnega vključevanja Romov
 •     specialistične podpore žrtvam kaznivih dejanj (v kolikor le-ta ni zagotovljena s preostalimi socialnovarstvenimi programi) in
 •     drugih področjih, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi, kot so npr. prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, osebe v postopku deložacije, podpora žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom in njihovim svojcem, žrtvam prometnih nesreč.

Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne socialnovarstvene programe v okviru različnih sklopov:

 •     Javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v obdobju od leta 2023 do vključno 2029: V ta sklop sodijo programi, ki se uspešno in s pozitivnimi socialnimi učinki izvajajo že daljše – večletno – časovno obdobje.
 •     Razvojni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v letu 2023: V ta sklop sodijo programi, pri katerih je vnaprej predvidena določena oblika dela, in so v njih uporabniki lahko kontinuirano ali občasno vključeni.

Rok za oddajo prijave za Javne socialnovarstvene programe je 12. december 2022, rok za Razvojne socialnovarstvene programe je 16. december 2022.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj javnega ali razvojnega socialnovarstvenega programa je:

 •     pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje,
 •     ki je na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) ali ima status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije ali status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva ali na področju družinske politike ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu organizacije.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.