Nacionalni razpisi

Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO, izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna EU ali EFTA, za obdobje 2022–2024

Predmet razpisa: Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA, za obdobje 2022 – 2024 v višini štirih milijonov evrov. S finančnim prispevkom namerava ministrstvo spodbuditi vključevanje nevladnih organizacij v mednarodni prostor, partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.
Naročnik: Ministrstvo za javno upravo
Datum objave: 18.10.2022
Razpisni rok: 30.9.2024
Kontakt: Ludvik Štritof
E-pošta: gp.mju@gov.si
  Povezava do razpisa

Predmet javnega poziva je sofinanciranje lastnega finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij, ki:

 •     se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov neposrednega upravljanja (tj. razpisujejo jih službe in izvajalske agencije Evropske komisije) kot npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje Evropa (Horizon Europe);
 •     se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov posrednega upravljanja (razpisujejo jih partnerske države, mednarodne organizacije, agencije ipd.), kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg D);
 •     se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov deljenega upravljanja (Evropska komisija in nacionalni organi v državah članicah ipd.), kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg A);
 •     se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov/javnih razpisov Evropskega parlamenta;
 •     se sofinancirajo s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino - EFTA, kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog, kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte nevladnih organizacij, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na ta javni poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2028.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 9. 2024.

Roki za predložitev prijav:

 •     1. rok 14. 11. 2022
 •     2. rok 30. 1. 2023
 •     3. rok 30. 5. 2023
 •     4. rok 29. 9. 2023
 •     5. rok 30. 1. 2024
 •     6. rok 30. 5. 2024
 •     7. rok 30. 9. 2024

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev oziroma zaprtju javnega povabila.
 

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so nevladne organizacije po določbah 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na razpisih EU ali razpisih Urada za finančni mehanizem – za podrobnejše pogoje glej razpisno dokumentacijo!

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.