Nacionalni razpisi

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3

Predmet razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3. Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov neprofitnih in profitnih organizacij z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije.
Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Vrednost: 4.000.000 EUR
Datum objave: 11.3.2021
Razpisni rok: 7.6.2021
E-pošta: info@srrs.si
Telefon: 01/836 19 53
  Povezava do razpisa

Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer

 • 1. rok do 15. 3. 2021,
 • 2. rok do 6. 4. 2021,
 • 3. rok do 3. 5. 2021,
 • 4. rok do 7. 6. 2021.

Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF1 so:

pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:

 • zavodi,
 • javni zavod,
 • zavod,
 • zavod v zasebni lasti,
 • javni raziskovalni zavod,
 • skupnost zavodov,
 • zbornica,
 • gospodarska zbornica,
 • skladi,
 • javni sklad,
 • sklad,
 • društva,
 • društvo, zveza društev,
 • ustanove,
 • ustanova,

ostale organizacije, organizirane kot:

 • dobrodelna organizacija,
 • nevladna organizacija,
 • študentska organizacija,
 • narodnostna skupnost,
 • javna agencija,
 • sindikati.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2019.

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.


Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF3 so:

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:

 • pravna oseba,
 • družba z neomejeno odgovornostjo,
 • komanditna družba,
 • družba z omejeno odgovornostjo,
 • delniška družba,
 • komanditna delniška družba,
 • evropska delniška družba,
 • gospodarsko interesno združenje,
 • evropsko gospodarsko interesno združenje,
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:

 • zadruga,
 • zadružna zveza,
 • javni gospodarski zavod.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2019.

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.


Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.