Nacionalni razpisi

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1

Predmet razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis, katerega namen je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu: – Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij.
Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 6.7.2020
Razpisni rok: 16.11.2020
E-pošta: info@regionalnisklad.si
Telefon: (01) 836-19-53
  Povezava do razpisa

Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer:

 • 1. rok do 27. 7. 2020,
 • 2. rok do 31. 8. 2020,
 • 3. rok do 21. 9. 2020,
 • 4. rok do 19. 10. 2020,
 • 5. rok do 16. 11. 2020.

Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF1.2 so pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:

 • Zavodi: javni zavod, zavod, zavod v zasebni lasti, javni gospodarski zavod, javni raziskovalni zavod, zavod v družbeni lasti, skupnost zavodov;
 • Zadruge: zadruga z.o.o., zadruga z.b.o., zadruga, zadruga v zasebni lasti, zadružna enota, kmetijska zadruga, obrtna zadruga, stanovanjska zadruga;
 • Zbornica: zbornica, gospodarska zbornica;
 • Skladi: javni sklad, sklad;
 • Društva: društvo, zveza društev;
 • Ustanove: ustanova;
 • Organizacije, kot so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah, organizirane kot: družba z omejeno odgovornostjo, družba z neomejeno odgovornostjo, delniška družba, gospodarsko interesno združenje GIZ;
 • Ostale organizacije, organizirane kot: dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija, javno podjetje.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 7. 2019.

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev v programskem obdobju 2014–2020, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.