Nacionalni razpisi

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019

Predmet razpisa: Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019.
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo
Datum objave: 28.2.2020
Razpisni rok: 15.5.2020
Kontakt: Mojca Žerovec
E-pošta: mojca.zerovec@gov.si
  Povezava do razpisa

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019


1. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je uveljavitev pravice do predlaganja kandidatk/kandidatov (v nadaljevanju: kandidat) za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2019 kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke (v nadaljnjem besedilu: prostovoljec) in prostovoljske organizacije.

Za prostovoljsko delo se šteje delo, ki je kot tako opredeljeno v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS št. 10/11 in 16/11 – popr. in 82/15, v nadaljnjem besedilu: ZProst).

Kot prostovoljska organizacija se šteje nevladna organizacija ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom v skladu z ZProst.

Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.

Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.

Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Z javnim pozivom so objavljeni pogoji za sodelovanje, merila za izbor kandidatov, način in roki za oddajo predlogov.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva.

Prejemnik nagrade oziroma priznanja prejme posebno listino, finančno nagrado in obrazložitev odbora, iz katere je razviden razlog za podelitev nagrade oziroma priznanja in utemeljitev odločitve.

Višina denarne nagrade  Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2019 znaša 3.000 evrov, višina denarne nagrade za  priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2019 pa 1.000 evrov za vsako posamezno podeljeno priznanje.

2. Pogoji za sodelovanje

Kandidati za nagrado ali priznanje ne smejo predlagati sami sebe.

Predlagatelji: Kandidate za nagrado in priznanje lahko predlagajo fizične in pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
V imenu pravne osebe, ki vlaga Predlog za podelitev nagrade oziroma priznanja na področju prostovoljstva (v nadaljnjem besedilu: predlog), pravne osebe, ki daje Izjavo prostovoljske organizacije o sprejemu kandidature za nagrado ali priznanje ter pravne osebe, ki daje Izjavo o podpori kandidaturi, le tega podpiše njen zakoniti zastopnik.

Predlagatelj mora predložiti v celoti izpolnjen in podpisan predlog ter izjavi, ki so sestavni del te objave.

S podpisom izjave o sprejemu kandidature za nagrado ali priznanje kandidat potrdi, da se s predlogom strinja ter, da sprejema morebitno dodelitev nagrade ali priznanja.

Popolni predlog za kandidate, ki so  prostovoljci, vsebuje:
- zahtevane podatke o predlagatelju,
- zahtevane podatke o kandidatu,
- kratek življenjepis,
- področja prostovoljskega dela  na katerih je kandidat večinoma aktiven,
- navedbo evidentiranih let prostovoljskega dela,
- navedbo števila opravljenih prostovoljskih ur po posameznih letih,
- navedbo nevladnih oziroma prostovoljskih organizacij ali organizacij s prostovoljskim programom v okviru katerih je bilo prostovoljsko delo opravljeno,
- v primeru kandidature za nagrado:

  •  opis življenjskega dela prostovoljca na področju prostovoljstva ali
  •  opis enkratnega izjemnega dosežka, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva,

- v primeru kandidature za priznanje:

  •  pomembni dosežki prostovoljca v zadnjih petih letih.

Popolni predlog za kandidate, ki so prostovoljske organizacije vsebuje:
- zahtevane podatke o predlagatelju,
- zahtevane podatke o kandidatu,
- področja prostovoljskega dela na katerih pretežno deluje prostovoljska organizacija,
- datum registracije prostovoljske organizacije,
- datum vpisa v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom,
- v primeru kandidature za nagrado:

  •  opis izjemnih in trajnih dosežkov na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let,

- v primeru kandidature za priznanje:

  •  pomembni dosežki prostovoljske organizacije v zadnjih petih letih.

Odbor in posebne strokovne komisije bodo obravnavali samo pravočasno prispele in popolne predloge.

3. Merila izbora

Nagrada in priznanja se podeljujejo na podlagi naslednjih meril:

– evidentirana leta prostovoljskega dela oziroma dela na področju prostovoljstva, kar pomeni, da mora biti izkazano najmanj desetletno kontinuirano prostovoljsko delo ali delo na področju prostovoljstva,

– število opravljenih prostovoljskih ur, kar pomeni, da mora biti izkazano, da je predlagani kandidat za priznanje opravil najmanj 120 ur letno,

– pomen dejansko dosežene spremembe zaradi opravljanja prostovoljstva ali dela na področju prostovoljstva, kar pomeni, da je izkazan vpliv na izboljšanje stanja na področju, na katerem je prostovoljsko delo ali delo na področju prostovoljstva bilo opravljeno,

– število vključenih deležnikov, kar pomeni, da je izkazano število organizacij ali posameznikov na katere je opravljeno prostovoljsko delo oziroma delo na področju prostovoljstva vplivalo,

– obseg vpliva opravljenega prostovoljskega dela prostovoljca ali opravljenega dela na področju prostovoljstva na vključevanje drugih posameznikov v prostovoljstvo in širitev ideje ter načel prostovoljstva, kar pomeni izkazano povečanje števila prostovoljcev, povečanje ugleda in vpliv na višjo stopnjo ozaveščenosti o pomenu prostovoljstva in

– izkazan vpliv na širjenje prostovoljskega dela z vzpostavitvijo novih programov prostovoljskega dela, kar pomeni, da mora biti izkazana širitev vsebine prostovoljskega dela.

4. Postopek izbire

Postopek izbire bo izveden v skladu s petim odstavkom 42. člena ZProst in 8. členom Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11 in 29/16).

V primeru, da pri izboru ne pride do soglasja odbor odloči z glasovanjem. Odbor odloči z 2/3 večino glasov vseh članov. V primeru enakega števila glasov za in proti odloči glas predsednika odbora.

5. Rok in način oddaje predloga

Predlog predlagatelji pošljejo priporočeno ali vložijo osebno v zaprti ovojnici na naslov:

Ministrstvo za javno upravo
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva
Tržaška 21
1000 Ljubljana

S pripisom »Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019, št.  zadeve 093-15/2020 – NE ODPIRAJ!«.

Predlogi so lahko oddani tudi v skenirani obliki na e-naslov gp.mju@gov.si.

Predlogi morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na zgoraj navedeni naslov najkasneje v ponedeljek, 30. 4. 2020 do 12. ure.

Nepopolni predlogi in predlogi, prejeti po poteku roka ne bodo obravnavani.

O odločitvi odbora bodo predlagatelji pisno obveščeni.

 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.