Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih, ki so opredeljene v ZNOrg, torej dejavnostih informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist nevladnih organizacij na dveh vsebinskih področjih: varstvo okolja in urejanje prostora. Sredstva se dodelijo za financiranje podnebnih programov dveh vsebinskih mrež, ene iz področja varstva okolja ter ene iz področja urejanja prostora.
Naročnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Vrednost: 800.000 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 28.2.2020
Kontakt: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
E-pošta: ekosklad@ekosklad.si
Telefon: 01 / 241 48 20
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelj na razpisu je nosilec vsebinske mreže s področja varstva okolja ali urejanje prostora. Nosilec vsebinske mreže je nevladna organizacija, ki na nacionalni ravni, na ravni razvojne regije, kot jo določa zakon, ki ureja skladen regionalni razvoj, ali na ravni več občin, ki predstavljajo zaključeno prostorsko celoto, združuje nevladne organizacije z vsebinsko istega področja in izvaja dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij z istega vsebinskega področja na ravni svojega delovanja. Vsebinska mreža, katere podnebni program je sofinanciran iz tega razpisa, mora združevati vsaj dvajset članic nevladnih organizacij. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.