Nacionalni razpisi

Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.
Naročnik: Ministrstvo za javno upravo
Vrednost: 5.726 EUR
Datum objave: 2.8.2019
Razpisni rok: 9.9.2019
E-pošta: gp.mju@gov.si
Telefon: 01 478 83 94
  Povezava do razpisa

V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij, skladno z osmo in deveto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

 • je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list  RS, št. 21 /18),
 • je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
 • je imel v letu 2018 najmanj 50.000 EUR prihodka,
 • je imel na dan 1. 1. 2019 zaposleni vsaj dve (2) osebi za polni ali krajši delovni čas,
 • ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
 • ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
 • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
 • za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).

Dodatni pogoji glede upravičenosti veljajo za vsak sklop posebej in so opisani v razpisni dokumentaciji.
Dobro je vedeti

V okviru razpisa se predvideva:

 • financiranje ene horizontalne mreže NVO
 • financiranje dvanajstih regionalnih stičišč NVO (enega na posamezno regijo)
 • financiranje ene mreže za prostovoljstvo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.