Nacionalni razpisi

Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019

Predmet razpisa: redmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.
Naročnik: Ministrstvo za javno upravo
Vrednost: 12.000.000 EUR
Datum objave: 24.5.2019
Razpisni rok: 8.7.2019
Kontakt: Urška Kavčič
E-pošta: gp.mju@gov.si
  Povezava do razpisa

Namen javnega razpisa je subvencioniranje predvidoma 120 trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja. V okviru javnega razpisa se predvideva:

SKLOP A:

  • Subvencioniranje predvidoma 100 trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnih organizacijah;

SKLOP B:

  • Subvencioniranje predvidoma 20 trajnostno naravnanih delovnih mest za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah
Upravičeni prijavitelji

Ciljna skupina javnega razpisa se razlikuje glede na SKLOP, in sicer:

  • SKLOP A: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah,
  • SKLOP B: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij ter organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu.
 

SKLOP A: na javni razpis lahko kandidira prijavitelj le skupaj s partnerji, ki tako skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oz. konzorcij. Konzorcij lahko sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet partnerjev). Prijavo na javni razpis odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.

SKLOP B: na javni razpis lahko kandidira prijavitelji sam ali skupaj s partnerji, ki bodo tako skupaj tvorili konzorcij oz. konzorcijsko partnerstvo. V primeru konzorcija lahko le-tega sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet partnerjev). V kolikor se na javni razpis prijavi konzorcij, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.