Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij za posebno varstvo vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, z namenom in ciljem dopolnitve organizirane skrbi za vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, osveščanja in kontinuitete delovanja nevladnih organizacij na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.
Naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vrednost: 250.000 EUR
Datum objave: 19.12.2018
Razpisni rok: 15.1.2019
Kontakt: Evelin Dogan
E-pošta: gp.mddsz@gov.si.
Telefon: 01 369 78 74
  Povezava do razpisa

Sofinancirani bodo programi:

Program rehabilitacije in vključevanja invalidov v družbo na področju vojnih invalidov
Program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja
Program socialno - zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja
Upravičeni prijavitelji
Nevladna organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:

najmanj 2 leti pred objavo tega javnega razpisa je delovala v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;
ni vključena v zvezo ali združenje, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;
ima izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje;
ni v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev;
ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti po pogodbah o sofinanciranju programov društev, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) v preteklih obdobjih.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.