Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva

Predmet razpisa: Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirani bodo projekti v katerikoli fazi razvoja ali izvedbe, ki bodo ustrezno identificirali in naslavljali potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.
Naročnik: Ministrstvo za javno upravo
Vrednost: 120.000 EUR
Datum objave: 10.5.2018
Razpisni rok: 18.6.2018
  Povezava do razpisa

Ministrstvo bo v okviru izbranih projektov subvencioniralo:

SKLOP A: trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah;

SKLOP B: trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.

Projekti, ki bodo v okviru javnega razpisa sofinancirani, bodo morali prispevati k doseganju naslednjih ciljev javnega razpisa:

 • Povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
 • Dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
 • Profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
 • Kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
 • Kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
 • Profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.


Informativna delavnica za potencialne prijavitelje bo v petek, 11. maja 2018, ob 11. uri v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prosijo za potrditev udeležbe preko spletne prijavnice: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdymY4_viT6ZTG-a3Qx_9XXHEXlDgvC0QSwpvb5WoRSLX399g/viewform

 

Upravičeni prijavitelji
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu s projektnimi partnerji, pri čemer lahko projektno partnerstvo sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet projektnih partnerjev).

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se med seboj razlikujejo glede na SKLOP javnega razpisa na katerem bo prijavitelj kandidiral. Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem SKLOPU- tj. ali SKLOPU A ali  na SKLOPU B. V okviru izbranega SKLOPA prijavitelj lahko odda le 1 vlogo, lahko pa kot projektni partner nastopa v več vlogah na obeh sklopih, v kolikor za to izpolnjuje pogoje, vendar v nobenem primeru ne more zaprositi za sofinanciranje več kot dveh delovnih mest.

Prijavitelj, ki se prijavlja na SKLOP A, mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:

je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18),
je najmanj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
je imel v letu 2017 najmanj 20.000 EUR prihodka,
ima na dan prijave na javni razpis zaposleno vsaj eno (1) osebo za polni delovni čas oz. se dopušča tudi delna zaposlitev več oseb za kvoto ene (1) zaposlitve za polni delovni čas, vendar največ dve (2) osebi,
ima sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta,
ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis,
ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
da za iste že povrnjene upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).

Prijavitelj, ki se prijavlja na SKLOP B, mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:

 • je prostovoljska organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v prvem odstavku 9. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št.10/11, 16/11 – popr. in 82/15),
 • je najmanj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
 • ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
 • je imel v letu 2017 najmanj 20.000 EUR prihodka,
 • ima na dan prijave na javni razpis zaposleno vsaj eno (1) osebo za polni delovni čas, oz. se dopušča tudi delna zaposlitev več oseb za kvoto ene (1) zaposlitve za polni delovni čas, vendar največ dve (2) osebi,
 • ima sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta,
 • ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na dodatni javni razpis,
 • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
 • da za iste že povrnjene upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo!

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.