Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2018

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških, katerih namen je preseganje stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških na vseh področjih zasebnega in družbenega življenja.
Naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vrednost: 50.000 EUR
Datum objave: 8.1.2018
Razpisni rok: 22.1.2018
Kontakt: nina.samec-hartman
E-pošta: nina.samec-hartman@gov.si
  Povezava do razpisa

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000,00 EUR.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.