Nacionalni razpisi

Javni razpis za zeleni prehod v kulturi (JR-ZPK-2024-2026)

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je tako zmanjšanje ogljičnega odtisa, neposredno vezanega na aktivnosti organizacij, ki delujejo na področju kulture, oziroma kulturnih dogodkov in prireditev. Javni razpis bo prispeval k izboljšanju odpornosti Republike Slovenije proti podnebnim spremembam, hkrati pa bo Republiki Sloveniji omogočil, da uspešneje in hitreje doseže zaveze glede podnebne nevtralnosti ter sledi evropskim in nacionalnim usmeritvam na tem področju.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 600.000 EUR
Datum objave: 2.7.2024
Razpisni rok: 22.7.2024
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za zeleni prehod v kulturi med letoma 2024 in 2026. Razpis je razdeljena na dva sklopa – sklop A in sklop B.

  • Sklop A je namenjen sofinanciranju pilotnih projektov, ki vključuje izvedbo pilotnih aktivnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa kulturnih organizacij, razvoj upravljavskih modelov za okoljsko nevtralne kulturne organizacije, svetovalno-informacijske aktivnosti o zelenem prehodu za kulturne organizacije, ozaveščanje javnosti in usposabljanje deležnikov o uvajanju zelenih praks v kulturi, uporabo novih tehnologij za zeleni prehod v kulturi ter razvoj rešitev za trajnostno mobilnost pri obiskovanju kulturnih dogodkov.
  • Sklop B je namenjen sofinanciranju projektov za večjo podnebno nevtralnost in okoljsko vzdržnost obstoječih večdnevnih dogodkov v kulturi ali programskih ciklov.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji javnega razpisa so:

Sklop A – podsklop A1:

  • nevladna organizacija, ki ima v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno primarno delovanje na področju kulture in izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah.

Sklop A – podsklop A2:

  • javni zavod, vpisan v evidenco javnih zavodov na področju kulture, ki jo vodi ministrstvo v skladu s 30. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Sklop B:

  • nevladna organizacija, ki ima podeljen status v javnem interesu na področju kulture, ali javni zavod, vpisan v evidenco javnih zavodov na področju kulture, ki jo vodi ministrstvo v skladu s 30. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.