Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ (VGC+), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam.
Naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vrednost: 24.474.416 EUR
Datum objave: 18.3.2024
Razpisni rok: 15.4.2024
E-pošta: gp.mddsz@gov.si
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavi:

  • pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima status društva po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 in 21/18–ZNOrg), zavoda po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00–ZPDZC in 127/06–ZJZP), invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06-ZDru-1), humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06–ZDru1), socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011 in 90/14–ZDU-1I in 13/18) ali je druga pravna oseba (zasebnega ali javnega prava), ki ima na dan prijave v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti;
  • ki je na dan prijave registrirana za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti: SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94 991 – dejavnosti invalidskih organizacij ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Na javnem razpisu mora kandidirati prijavitelj skupaj z vsaj enim projektnim partnerjem, projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri pravne osebe (prijavitelj in največ trije projektni partnerji).

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.