Nacionalni razpisi

Javni razpis NVO23 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju podnebnih sprememb

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij na naslednjih vsebinskih področjih: 1. blaženje podnebnih sprememb; 2. učinkovita raba energije, vključno z energetsko revščino; 3. trajnostna mobilnost, vključno z mobilnostno revščino; 4. varstvo okolja ali urejanje prostora v povezavi s podnebnimi spremembami; 5. prilagajanje podnebnim spremembam, vključno z na naravi temelječimi rešitvami in krepitvijo biodiverzitete; 6. trajnostna potrošnja in prehrana.
Naročnik: Eko sklad
Vrednost: 970.000 EUR
Datum objave: 5.12.2023
Razpisni rok: 5.1.2024
E-pošta: ekosklad@ekosklad.si
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji in projektni partnerji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:

  •     so pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji in registrirane v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja društva, zakonom, ki ureja ustanove in z zakonom, ki ureja zavode;
  •     so nevladne organizacije, ustanovljene po veljavnem ZNOrg;
  •     so bili kot taki registrirani najkasneje dve (2) leti pred dnem objave tega javnega razpisa;
  •     partnerjem ali osebam, ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl., ZJN-3).

Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.