Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2023

Predmet razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2023. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških, ki prispevajo k: 1. spodbujanju enakih možnosti ranljivih skupin žensk, 2. preprečevanju nasilja nad ženskami, vključno s spletnim nasiljem.
Naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vrednost: 50.000 EUR
Datum objave: 16.1.2023
Razpisni rok: 9.2.2023
E-pošta: gp.mddsz@gov.si
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  •     izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah,
  •     prijavljeni projekt spada v vsebino predmeta razpisa iz prejšnje točke,
  •     prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije
  •     prijavitelj ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z zakonodajo, zapadale do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijav na javni razpis,
  •     proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.

V primeru, da se organizacija prijavlja kot prostovoljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, in sicer:

  •     je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij,
  •     delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno,
  •     osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva,
  •     dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.