Evropski razpisi

Mikro projekti oz. “hitri odzivi”

Predmet razpisa: Podpora civilni družbi je ključna prioriteta finančnih mehanizmov Evropskega gospodarskega prostorain Norveške 2014–2021, financiranih s strani Islandije, Lihtenštajna in Norveške, katerih namen je prispevati k zmanjšanju družbenih in ekonomskih neenakosti v Evropskem gospodarskem prostoru in okrepiti bilateralna sodelovanja med državami donatoricami in državami upravičenkami. Sklada sodelujeta s 15 državami članicami EU, med katerimi je tudi Slovenija.
Naročnik: Active Citizen Fund
Vrednost: 40.000 EUR
Datum objave: 4.5.2020
Razpisni rok: 1.12.2022
E-pošta: podpora@acfslovenia.si
Telefon: 01 542 14 22
  Povezava do razpisa

Da bi svojo podporo še okrepili, so vzpostavili program Active Citizens Fund, ki v obdobju 20142021 poseben poudarek namenja dolgoročnemutrajnostnemu razvojuinkrepitvi nevladnega sektorja. Osrednji cilji sklada na ravni EU sookrepljena civilna družba,aktivno državljanstvoteropolnomočene ranljive skupine. Program želi okrepiti vlogo nevladnih organizacij pri spodbujanju demokratičnega vodenja države, vključevanja javnosti v odločanje na nacionalni in lokalni ravni ter krepitvi človekovih pravic. Pomembna prednostna naloga programa je tudispodbujanje sodelovanja med slovenskimi organizacijami civilne družbe in organizacijami iz držav donatorkIslandije, Lihtenštajna in Norveške.

Prednostna področja programa sklada so:

  • demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost; Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
  • socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
  • enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
  • okolje in podnebne spremembe.

 

Pričakovani rezultati programa Active Citizens Fund v Sloveniji so:

  • krepitev zagovorniške in watchdogvloge nevladnih organizacij;
  • povečanje podpore državljanski vzgoji in človekovim pravicam;
  • opolnomočenje ranljivih skupin;
  • trajnostni razvoj in krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij;
  • krepitev bilateralnega sodelovanja med organizacijami iz Slovenije in organizacijami držav donatork;
  • krepitev regionalnega sodelovanja med organizacijami.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.