Evropski razpisi

EaSi (Progress): Razpis za sofinanciranje ukrepov na področju spodbujanja socialnega podjetništva z razvojem finančnega okolja

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis za sofinanciranje ukrepov na področju spodbujanja socialnega podjetništva z razvojem finančnega okolja za socialna podjetja.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
Vrednost: 2.500.000 EUR
Datum objave: 2.12.2019
Razpisni rok: 21.3.2020
E-pošta: EMPL-VP-2019-015@ec.europa.eu
  Povezava do razpisa

Razpis ima dva sklopa:

  • sklop A: vzpostavitev partnerstev za financiranje socialnega podjetništva
  • sklop B: vzpostavitev instrumentov in mehanizmov za financiranje socialnega podjetništva

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav držav članic EU, Islandije, Norveške, Albanije, Severne Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema soprijaviteljema. Glede drugih pogoje in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.