Drugi razpisi

Javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020

Predmet razpisa: Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2020.
Naročnik: Zavod za zaposlovanje
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 15.1.2020
  Povezava do razpisa

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2020, in sicer za naslednja 2 sklopa:

programov javnih del v splošno družbeno korist s področja socialnega varstva (5. točka Kataloga programov javnih del),
programov javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij: kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga).
Povabilo je odprto od 15. 1. 2020 do porabe sredstev, najdlje do 30. 4. 2020.

Upravičeni prijavitelji
Izvajalci javnih del so lahko neprofitni delodajalci, ki so pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.