Drugi razpisi

Javni poziv 2018 – ESRR

Predmet razpisa: Objavljen je javni poziv za izbor operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - Javni poziv 2018 - ESRR
Naročnik: LAS Notranjska
Vrednost: 255.327 EUR
Datum objave: 15.10.2018
Razpisni rok: 17.12.2018
Kontakt: Dragica Bratanič
E-pošta: info@lasnotranjska.si
Telefon: 05 721 22 43
  Povezava do razpisa

Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS Notranjska na naslednjih tematskih področjih:

  • ustvarjanje novih delovnih mest
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Več info o samem razpisu dobite na povezavi: https://www.lasnotranjska.si/javni-poziv-2018-esrr.html

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.