Drugi razpisi

Javni razpis za male in srednje projekte iz programa Impact4values

Predmet razpisa: V okviru slovensko-hrvaškega programa IMPACT4VALUES je objavljen prvi razpis. Javni razpis za male in srednje projekte je namenjen organizacijam in projektom, ki branijo in promovirajo evropske vrednote in temeljne pravice. Ob finančni podpori za projekt bo izbranim organizacijam in njihovim partnerjem na voljo tudi celosten program krepitve organizacij.
Naročnik: CNVOS, Slagalica in Solidarna
Datum objave: 27.3.2023
Razpisni rok: 29.5.2023
  Povezava do razpisa

Pričakovani rezultati razpisa: - Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij, - Promovirane vrednote EU, - Povečana podpora ranljivim skupinam.

Potencialnim prijaviteljem bo na voljo široka podpora: informativna spletna delavnica, mobilne enote v šestih slovenskih krajih, krajša svetovanja preko e-pošte in telefona ter daljša individualna svetovanja. Prijavnice na dogodke najdete tukaj.
 

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije (NVO), ki na dan prijave izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18).

Prijavitelj je torej lahko organizacija, ki:

  •     je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
  •     ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava;
  •     je neprofitna (organizacija, ki na podlagi zakona ali ustanovitvenega akta dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe in se v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, njeno premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava);
  •     je nepridobitna (organizacija, ki se na podlagi zakona ne ustanovi z namenom opravljanja pridobitne dejavnosti ali z namenom pridobivanja dobička ali z namenom razvoja, olajševanja ali pospeševanja pridobitne dejavnosti svojih ustanoviteljev ali članov);
  •     je neodvisna od drugih subjektov (organizacija, ki v svojem poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora nima skupno več kot četrtine predstavnikov države, samoupravnih lokalnih skupnosti, drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil, mednarodnih medvladnih organizacij, političnih strank, sindikatov, zbornic in gospodarskih družb, ter fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, ali predstavnikov drugih oseb, ki niso nepridobitne);
  •     ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga religiozna skupnost, sindikat ali zbornica

Drugi pogoji in pravila glede partnerstev so določeni v razpisni dokumentaciji.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.