Aktualno

Organiziranje prostovoljstva v skladu z GDPR

9. junij 2018

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, Slovenska filantropija sporoča kako je z ureditvijo prostovoljstva v skladu s Splošno uredbo evropske unije o varovanju osebnih podatkov. In sicer, da za pridobivanje in obdelavo podatkov prostovoljcev obstaja zakonska podlaga (Zakon o prostovoljstvu)ter ni potrebno pridobivati dodatne privolitve prostovoljcev, če se podatki obdelujejo za namen izvajanja prostovoljskega dela v skladu s sklenjenim dogovorom o prostovoljskem delu. Po Zakonu o prostovoljstvu je obdobje hrambe dogovorov s prostovoljci 10 let (23. člen, 3. odstavek). Ta zakonska obveznost organizacij velja tudi v primeru, če se dogovor prekine.

V primeru, da prostovoljcem pošiljate dodatna obvestila, vabila na dogodke, e-novice, ki niso povezana s prostovoljskim delom po dogovoru (tudi za objavo fotografij prostovoljca), pa je potrebno pridobiti dodatno soglasje/privolitev prostovoljca.

Na spletni strani  http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije/dokumenti-in-obrazci

je prenovljen obrazec Dogovor o prostovoljskem delu, ki vsebuje dodatno Izjavo/soglasje prostovoljcev za obdelavo njihovih osebnih podatkov. Podpis te izjave je potreben samo v primeru, če boste osebne podatke prostovoljcev uporabljali tudi za druge namene.

Še nekaj relevantnih informacij glede varstva osebnih podatkov prostovoljcev:

-  za obdelavo osebnih podatkov je potrebno imeti zakonsko podlago (privolitev posameznika, zakoniti interes organizacije, zakonsko obveznost organizacije …),

- za obdelavo se šteje tudi hramba podatkov,

- vsaka ločena obdelava zahteva ločeno soglasje (npr. za obveščanje, za prejemanje e-novic, za objavo fotografij …),

- namen uporabe podatkov mora biti jasno opredeljen (npr. objava fotografij v reklamnih obvestilih društva na spletu, v tiskanih medijih, na TV in na plakatih na javnih mestih),

- organizacija mora dokazati, da ima privolitev posameznika (pisna izjava, elektronsko sporočilo …),

- zagotoviti je potrebno sledljivost obdelave podatkov (shranjevanje starih obrazcev prijav …),

- poskrbeti je potrebno za zagotavljanje pravice prostovoljcev do dostopa do podatkov, popravka podatkov, izbrisa podatkov, omejitve uporabe, prenosljivosti podatkov (posredovanje tretji osebi v berljivi obliki).

 

 

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.