Aktualno

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in vladavine prava v Senegalu

19. marec 2018

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/9193/eidhr-razpis-za-sofinanciranje-projektov-na-podrocju-spodbujanja-clovekovih-pravic-in-vladavine-prava-v-senegalu

EuropeAid razpisuje javni razpis v vrednosti 2.100.000 EUR (sklop 1: 300 000 EUR, sklop 2: 800 000 EUR, sklop 3: 400 000 EUR, sklop 4: 600 000 EUR). V okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov.
Trajanje projekta je od 18 do 36 mesecev.

V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice je objavljen javni razpis, namenjen izboljšanju dostopa do sodnega varstva, s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva (sklop 1), izboljšanju razmer v zaporih (sklop 2), boju proti korupciji in preprečevanju pranja denarja (sklop 3) ter ozaveščanju o pravicah in varstvu otrok (sklop 4) v Senegalu.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU, držav EEA ter Senegala. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.