Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Razpisani programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.
Naročnik: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve
Vrednost: 1.953.000 EUR
Datum objave: 3.11.2017
Razpisni rok: 11.12.2017
  Povezava do razpisa

 
Trajanje 1 (enega) programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin, je 6 (šest) mesecev, obvezne vsebine in trajanje posameznega obveznega modula razpisanega programa socialne aktivacije pa so podrobneje opredeljeni v poglavju 6.2 tega javnega razpisa. Vsak prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti 2 (dva) programa socialne aktivacije.

Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin.

Projekti se bodo glede na sklop prijave na javni razpis izvajali tako na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) kot na območju kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS) in sicer se predvideva, da se bo predvidoma 13 projektov izvajalo v KRVS ter 8 projektov v KRZS.

 

Vse dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz(at)gov.si s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« (za Uroša Gojkoviča). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Vprašanja je možno posredovati do 5. 12. 2017, zadnji odgovori bodo objavljeni do 7. 12. 2017.

Ministrstvo bo organiziralo najmanj eno informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si.

Na vprašanja v zvezi z javnim razpisom ne bodo odgovarjali osebno, temveč bodo odgovori objavljeni na spletni strani ministrstva. Objavljeno bo vprašanje, odgovor in naziv organizacije, ki je vprašanje postavila. Prosijo, da vprašanja postavljajo le potencialni prijavitelji, torej pravne osebe.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.