Evropski razpisi

Europe for Citizens: Strand 2 - Democratic engagement and civic participation - Networks of Towns 2018 - Round 1

Predmet razpisa: Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež mest« za leto 2018.
Naročnik: EACEA
Vrednost: 150.000 EUR
Datum objave: 8.1.2018
Razpisni rok: 1.3.2018
  Povezava do razpisa

Občine in združenja, ki dolgoročno sodelujejo pri skupni temi, bodo morda želeli vzpostaviti mreže mest, da bi bilo njihovo sodelovanje bolj trajnostno. Evropska komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog.


Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo:

• mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže;

• druge ravni lokalnih/regionalnih organov;

• zveze/združenja lokalnih organov;

 

Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150 000 EUR.

• nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe.

Poleg prijaviteljev so lahko partnerji tudi civilnodružbene organizacije. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih sta vsaj dve državi članici EU.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.