Vprašalnik za NVO - izkušnje z občinskimi razpisi

Organizacija:  
Kontaktna oseba:
E-pošta:
   
Občina: Bloke
Cerknica
Ilirska Bistrica
Loška dolina
Pivka
Postojna
   
Ali ste se v letih 2011 ali 2012 prijavili na katerega izmed občinskih javnih razpisov? Da Ne
   
Ali ste bili na katerem razpisu uspešni? Da Ne
   
Prosimo vas, da označite, na katera področja občinskih javnih razpisov ste se prijavili: Športne dejavnosti
Kulturne dejavnosti in projekti
Turistične dejavnosti
Prireditve
Sociala in zdravstveno varstvo
Humanitarni programi
Dejavnosti mladih
Druge dejavnosti
 

Prosimo vas, da z oceno od 1 do 5 OCENITE PRIPRAVO in IZVEDBO občinskih razpisov:

  1
(zelo slabo)
2
3
4
5
(odlično)
Obveščanje o javnem razpisu s strani občine:
Višina razpisanih sredstev:
Možnosti dostopa do dodatnih informacij:
Upoštevanje aktualnih potreb NVO v razpisu:
Odprtost razpisa za različne skupine prijaviteljev:
Časovni termin objave razpisa:
Trajanje razpisnega roka:
Vsebina razpisa:
Primernost razpisnih kriterijev:
Trajanje ocenjevanja prijav (do rezultatov):
Možnosti in upoštevanje pritožb:
Zadovoljstvo z višino dodeljenih sredstev:
Časovna primernost nakazila dodeljenih sredstev:
   
Ali ste pri prijavah na razpise naleteli na kakšne težave: Da Ne
Prosimo vas, da kratko opišete težave:
   
Ali menite, da bi bilo mogoče pripravo in izvedbo občinskih javnih razpisov izboljšati? Da Ne
Prosimo vas za predloge za izboljšavo javnih razpisov:
   
Ali menite, da bi bilo potrebno določiti prednostna področja za sofinanciranje nevladnih organizacij? Da Ne
Prosimo vas, da navedete področja, za katera menite, da si zaslužijo večje sofinanciranje:

   
Prosimo vas, da ocenite delež prihodkov s strani občinskih javnih razpisov v letnem proračunu vaše organizacije.
Delež sredstev občine::
   
V mesecu septembru pripravljamo srečanja med nevladnimi organizacijami in občinami z namenom boljšega sodelovanja v prihodnosti.
Ali ste se pripravljeni udeležiti srečanja? Da Ne
   

Za konec vas prosimo, da z oceno od 1 do 5 OCENITE vaše STRINJANJE S SPODNJIMI TRDITVAMI.

  1
(sploh se ne strinjam)
2
3
4
5
(zelo se strinjam)
Pred pripravo občinskega proračuna bi morala občina preveriti in upoštevati potrebe nevladnih organizacij.
Komunikacija med mojo organizacijo in občino je dobra.
Občinski javni razpisi bi morali biti objavljeni bolj zgodaj.
Rezultati občinskih razpisov bi morali biti znani bolj zgodaj.
V naši organizaciji smo zadovoljni s pripravo in izvedbo občinskih javnih razpisov.
Za delovanje nevladnih organizacij je v naši občini razpisanih dovolj sredstev.
Sredstva za nevladne organizacije se delijo na transparenten način.
Vse organizacije so pri pridobivanju sredstev obravnavane enakopravno.
Pri pridobivanju sredstev je je bolj pomembno "kdo si" kot "kaj počneš".
Sredstev iz občinskega proračuna je naša organizacija včasih deležna tudi mimo razpisa.
V bodoče si želimo boljšega sodelovanja med občino in našo organizacijo.
Dobro bi bilo, da bi način sodelovanja med občino in nevladnimi organizacijami določili v obliki sporazuma, pogodbe ali podobnega.
Za boljše sodelovanje bi bilo potrebno vzpostaviti skupno delovno telo, kjer bi obravnavali problematiko delovanja nevladnih organizacij.
   
   
Dodatni predlogi za boljše sodelovanje med občinami in nevladnimi organizacijami:  
   
 

 

Vsebina še ni na voljo

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.