Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Cerknica za leto 2021

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v občini Cerknica v letu 2021.
Naročnik: Občina Cerknica
Vrednost: 21.000 EUR
Datum objave: 8.1.2021
Razpisni rok: 9.2.2021
Kontakt: Jasna Zalar
E-pošta: jasna.zalar@cerknica.si
Telefon: 017090634
  Povezava do razpisa

Na javni razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
۔ da imajo sedež na območju občine Cerknica oziroma da spodbujajo razvoj turizma na območju občine Cerknica;
۔ da so registrirani po Zakonu o društvih (Uradni list RS; št. 64/11);
۔ da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
۔ da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
۔ da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva;
۔ da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji programov in doseženih rezultatih v preteklem letu, načrt aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim načrtom);
۔ da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine in širše;
۔ da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Cerknica (v nadaljevanju: pravilnik).

Občina Cerknica bo sofinancirala letne programe turističnih društev z vsebinami, opredeljenimi v 9. členu pravilnika.

Občina Cerknica iz naslova tega javnega razpisa ne bo sofinancirala investicij v prostore društev, kot tudi ne programov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna in niso predmet pravilnika.

Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev za dodelitev sredstev, ki so natančno opredeljena v 9. členu pravilnika, ob upoštevanju posebnih pogojev javnega razpisa.

Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji, opredeljenimi v pravilniku, ob upoštevanju specifičnosti vsebine posameznih programov. Posamezni programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu z za te namene predvidenimi proračunskimi sredstvi v tekočem letu po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska sredstva/vsota točk vseh programov.

Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in od vrednosti točke.

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.