Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica za leto 2020

Predmet razpisa: Občina Cerknica na podlagi 8. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socilanega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica (UL RS št. 106/2005) objavlja javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica za leto 2020.
Naročnik: Občina Cerknica
Vrednost: 24.050 EUR
Datum objave: 7.2.2020
Razpisni rok: 9.3.2020
Kontakt: Polona Godejša
Telefon: 01 7090615
  Povezava do razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica za leto 2020

 

Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2020.

Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:

-dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom in z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti

-organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov

-invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi in drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov

-druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov občine Cerknice

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.