Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti za leto 2020

Predmet razpisa: Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti za leto 2020 1.Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo: - dejavnosti registriranih humanitarnih in drugih organizacij, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno dejavnost - izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov - izvajanje preventivnih projektov za učence, dijake in mladostnike - drug humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost
Naročnik: Občina Bloke
Vrednost: 3.500 EUR
Datum objave: 4.2.2020
Razpisni rok: 6.3.2020
E-pošta: obcina.bloke@bloke.si
Telefon: 01/709 89 18
  Povezava do razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti za leto 2020

1.Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:

- dejavnosti registriranih humanitarnih in drugih organizacij, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno dejavnost
- izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov
- izvajanje preventivnih projektov za učence, dijake in mladostnike
- drug humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost

2. Na razpis se lahko prijavijo:

- humanitarna in invalidska društva ter organizacije

- društva, zavodi, skladi in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje humanitarnih dejavnosti oziroma dejavosti predlaganih preventivnih programov

3. Upraičenci morajo izpolnjevati pogoje navedene v 4. členu Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti (URL. št. 14/07).

4. Višina razpoložljivih sredstev je 3.500,00€ na proračunski postavki 20008. Sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2020

5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu: www.bloke.si

6. Prijavo pošljite na na slov: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, s pripisom 'prijava na razpis za sofinanciranje programov na področju organizacij in društev humanitarnih dejavnosti v Občini Bloke za leto 2020' do 6.3.2020 do 12h.

6. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po končanem razpisu obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Bloke sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2020.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.