Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Ilirska Bistrica za leto 2020

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2020, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica.
Naročnik: občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 177.200 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 29.1.2020
Kontakt: Luka Špilar
E-pošta: luka.spilar@ilirska-bistrica.si
Telefon: 05/71-12-331
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 • Športna vzgoja otrok mladine in študentov
 • Kakovostni šport
 • Športna rekreacija
 • Šport invalidov
 • Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena
 • Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
 • Tekoče vzdrževanje objektov in nakup opreme

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo:

 • športna društva in njihova združenja,
 • vzgojno-varstveni zavodi,
 • vzgojno-izobraževalni zavodi,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki izvajajo programe za občane Občine Ilirska Bistrica.

Prijavitelji morajo imeti sedež v Občini Ilirska Bistrica, izvajati športne programe za občane Občine Ilirska Bistrica ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.