Občinski razpisi

Javni razpis - sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2018

Predmet razpisa: Namen razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Loška dolina
Naročnik: Občina Loška dolina
Vrednost: 22.400 EUR
Datum objave: 30.1.2018
Razpisni rok: 6.3.2018
Kontakt: Danica Zrim
E-pošta: danica.zrim@loskadolina.si
Telefon: 01 70 50 679
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

I. Javni kulturni programi

II. Kulturni projekti

III. Delovanje društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti

3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:

društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti; posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen  kulturni projekt,
da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Loška dolina (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Loška dolina, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Loška dolina),
delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,
da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Loška dolina,
za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Loška dolina,
da izkažejo nepridobitni značaj programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.