Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Loška dolina za leto 2018.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Loška dolina v letu 2018.
Naročnik: Občina Loška dolina
Vrednost: 5.000 EUR
Datum objave: 30.1.2018
Razpisni rok: 28.2.2018
Kontakt: Nataša Poje
E-pošta: natasa.poje@loskadolina.si.
Telefon: 01 705 06 70
  Povezava do razpisa

Na javni razpis se lahko prijavijo društva s področja turizma, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
۔ da imajo sedež na območju občine Loška dolina oziroma da spodbujajo razvoj turizma na območju občine Loška dolina;
۔ da so registrirani po Zakonu o društvih;
۔ da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
۔ da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
۔ da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva;
۔ da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji programov in doseženih rezultatih v preteklem letu, načrt aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim načrtom);
۔ da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine in širše;
۔ da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju društev s področja turizma  v občini Loška dolina (v nadaljevanju: pravilnik).

Občina Loška dolina bo sofinancirala letne programe društev s področja turizma z vsebinami, opredeljenimi v 9. členu pravilnika.

Občina Loška dolina iz naslova tega javnega razpisa, ne bo sofinancirala investicije in tekoče vzdrževanje v prostore društev ter ostalih stalnih neprogramskih stroškov, kot tudi ne programe, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna in niso predmet pravilnika. V sofinanciranje ne bo sprejet tudi projekt, ki kandidira na katerem koli drugem javnem razpisu. 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.