Nacionalni razpisi

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022«

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja KKS, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 1.500.000 EUR
Datum objave: 22.11.2021
Razpisni rok: 20.12.2021
Kontakt: Marjeta Pečarič
E-pošta: kks.mk@gov.si
Telefon: 01 369 58 54
  Povezava do razpisa

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oz. finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

Javni razpis je razdeljen na tri sklope:

Sklop A1 - SEME: Preveritev koncepta

Namen sklopa A1 je snovanje/testiranje podjetniške ideje pred vstopom na trg, s ciljem oblikovanja inovativnega izdelka oz. storitve, spodbujanje inovativnosti in novih idej v KKS podjetjih preko podpor za testiranja in izdelavo študije izvedljivosti inovativnih idej, konceptov in zasnov, pred dokončnim razvojem izdelka/ storitve, oz. pred vstopom na trg. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 15.000 EUR na projekt. Projekti se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih obstoječih proizvodov, procesov ali storitev z visoko stopnjo inovativnosti in tržnim ali družbenim potencialom.

Sklop A2 - ZAGON: Kreativni Start Up

Namen sklopa A2 je zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v njihovi fazi hitre rasti in izboljšave poslovnih procesov ter spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge. Spodbuja se produkte, ki že imajo dokazano vrednost na trgu, potrebujejo pa kapital za vstop na trg, rast in širitev ter profesionalno organizacijo podjetja. Malim in srednjim podjetjem v skladu z Uredbo 651/2014, ki delujejo v KKS, ki so že na trgu in imajo potencial hitre rasti, se omogoči rast, razvoj novih proizvodnih linij in posledično odpiranje novih delovnih mest. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 40.000 EUR na projekt.

Sklop A3 – Kreativni POVEZOVALNIK

Namen sklopa A3 je spodbujanje sodelovanja med MSP v skladu z Uredbo 651/2014, ki niso s področja KKS in KKS zato, da bi spodbujali globalno rast in inovacije. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 30.000 EUR na projekt. Financiranje je namenjeno MSP izven KKS, ki so na trgu prisotna že dalj časa in potrebujejo sredstva za inovativne vložke, prestrukturiranje procesov, izdelkov ali storitev za širjenje trgov doma ali v tujini z vključevanjem KKS.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se po posameznih sklopih lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ki ustreza definiciji malih in srednjih podjetij (MSP) v skladu z Uredbo komisije EU št. 651/2014, in so, kot sledi:

Sklop A1: SEME - PREVERITEV KONCEPTA

 • gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) (d.o.o., d.d., k.d., idr.),
 • samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
 • socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki imajo status socialnega podjetja,
 • avtorji, samozaposleni v kulturi - ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno specializiran poklic s področja kulture in so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
 • zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture ali KKS.

Sklop A2: ZAGON - KREATIVNI START-UP

 • gospodarske družbe, registrirane po ZGD-1 (d.o.o., d.d., k.d., idr.),
 • samostojni podjetniki posamezniki (s.p.)
 • socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki imajo status socialnega podjetja, s področja KKS-ja,
 • zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture ali KKS.

Sklop A3: KREATIVNI POVEZOVALNIK

 • gospodarske družbe, registrirane po ZGD-1 (d.o.o., d.d., k.d., idr.) ali
 • samostojni podjetniki posamezniki (s.p.), zadruge ter socialna podjetja, ki imajo status socialnega podjetja, ki ne delujejo na področju KKS.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.