Nacionalni razpisi

Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2020 (294. javni razpis)

Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v terciarnem sektorju, Projekt mobilnosti za študente. Razpis ni namenjen fizičnim osebam, temveč izobraževalnim institucijam.
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Vrednost: 400.000 EUR
Datum objave: 4.11.2020
Razpisni rok: 31.5.2021
E-pošta: info@sklad-kadri.si
  Povezava do razpisa

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 5. 2021.


Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavi višješolska oziroma visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji ali akreditiran konzorcij za program Erasmus+, ki je nosilec ustrezne Erasmus listine za terciarno izobraževanje (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), pri čemer morajo biti vsi člani konzorcija, katerih študenti se bodo udeležili Erasmus mobilnosti, nosilci Erasmus listine za terciarno izobraževanje; in mu je bilo odobreno sofinanciranje Erasmus mobilnosti v obdobju študija (za študij ali prakso) s strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.