Nacionalni razpisi

Razpis za pridobitev akreditacije Erasmus na področju mladine

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil razpis za pridobitev akreditacije Erasmus na področju mladine. Akreditacije Erasmus so orodje, namenjeno organizacijam, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
Datum objave: 14.7.2020
Razpisni rok: 31.12.2020
  Povezava do razpisa

Organizacijam z akreditacijo Erasmus bo omogočen poenostavljen dostop do možnosti financiranja v okviru ključnega ukrepa 1 prihodnjega programa (2021–2027). Pogoji za dostop akreditiranih organizacij do financiranja bodo določeni v letnih razpisih za zbiranje predlogov, ki jih objavi Evropska komisija. Podelitev akreditacije Erasmus na področju mladine potrjuje, da je prijavitelj vzpostavil ustrezne in učinkovite postopke in ukrepe za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti učne mobilnosti, kot je bilo načrtovano, in da jih uporablja v korist področja mladine.

Ta ukrep ima naslednje cilje:

  • okrepiti osebni in strokovni razvoj mladih z aktivnostmi mobilnosti za neformalno in priložnostno učenje,
  • spodbujati opolnomočenje mladih ter njihovo aktivno državljanstvo in udeležbo v demokratičnem življenju,
  • spodbujati kakovosten razvoj mladinskega dela na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni s krepitvijo zmogljivosti organizacij, dejavnih na področju mladine, ter podpiranjem strokovnega razvoja mladinskih delavcev,
  • spodbujati vključevanje in raznolikost, medkulturni dialog ter vrednote solidarnosti, enakih možnosti in človekovih pravic med mladimi v Evropi.

Rok za oddajo prijav: ocenjevanje prijav in podeljevanje akreditacij sta stalen proces.

Upravičeni prijavitelji

Prijavo lahko oddajo samo prijavitelji, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 23(1) Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES.

Prijavo za akreditacijo Erasmus na področju mladine lahko odda kateri koli javni ali zasebni organ s sedežem v: - državah članicah Evropske unije, - tretjih državah, pridruženih programu, pod pogoji, določenimi v pravni podlagi.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.