Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2019

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki jih organizirajo organizacije upokojencev in delovnih invalidov ter so namenjeni rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim svojih članov. Na ta način se zasleduje cilj socialne vključenosti upokojencev in delovnih invalidov, ohranjanja in krepitve zdravja ter promocije zdravega življenjskega sloga skozi programe športno-rekreativnih dejavnosti in udejstvovanja upokojencev in delovnih invalidov na kulturnem področju.
Naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vrednost: 183 EUR
Datum objave: 30.9.2019
Razpisni rok: 17.10.2019
E-pošta: gp.mddsz@gov.si
Telefon: 01-369-7690
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije:

  • upokojencev, ki so organizirane na državni ravni,
  • reprezentativnih invalidskih organizacij, ki so organizirane na državni ravni in imajo med člani najmanj 50 % delovnih invalidov.

Nevladne organizacije iz prejšnjega odstavka morajo:

  • imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje;
  • ne smejo biti v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev;
  • imeti izdelan program, namenjen rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim članov.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.