Nacionalni razpisi

Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2019 in 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka VPR-

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bodo kulturna društva izvedla v letih 2019 in 2020. Razpisni področji sta zborovska in folklorna dejavnost.
Naročnik: JSKD
Vrednost: 50.000 EUR
Datum objave: 17.1.2019
Razpisni rok: 11.2.2019
Kontakt: Urška Bittner Pipan
E-pošta: urska.bittner@jskd.si
Telefon: 01/2410-502,
  Povezava do razpisa

Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih kulturnih društev, katerih dosedanje delovanje na nacionalnem nivoju je prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin.

Izbrani bodo kulturni projekti, ki po obsegu, raznolikosti, kakovosti in dostopnosti izstopajo in so nepogrešljivi pri razvoju posamezne umetniške zvrsti na nacionalni ravni.

Javni kulturni projekt (v nadaljevanju: projekt) je po vsebini, zasnovi in obsegu zaokrožena vsebinska enota. Je v celoti in v svojih sklopih dostopen javnosti in bo izveden v letih 2019 in 2020. Javni kulturni projekt sestavljajo posamezni projektni sklopi.

Projektni sklop je po vsebini in zasnovi sestavni del projekta. Prijavitelj mora v vlogi na razpis za vsako leto izbrati dva projektna sklopa (dva za leto 2019 in dva za leto 2020).

Projektni sklopi v okviru zborovske dejavnosti so: I. KONCERTI; II. NOVA AVTORSKA DELA ALI ZALOŽNIŠTVO; III. GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZ. ZAMEJSTVU ALI MEDNARONO SODELOVANJE.

Projektni sklopi v okviru folklorne dejavnosti so: I. PRIREDITVE; II. NOVA AVTORSKA DELA - GLASBENE IN PEVSKE PRIREDBE TER KOREOGRAFIJE; III. ZALOŽNIŠTVO.

Upravičene osebe (prijavitelj projekta) po tem razpisu so kulturna društva, registrirana v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Upravičeni stroški:
Izvajalec na razpisu izbranega projekta je upravičen do sofinanciranja naslednjih stroškov za izvedbo projekta:
- projektni materialni stroški (stroški, nastali z izvedbo posameznega projekta),
- stroški nakupa opreme in folklornih kostumov za izvedbo projekta v višini do 30% sredstev, ki jih bo za projekt prispeval JSKD,
- avtorski honorarji za umetniške vodje in korepetitorje ter avtorski honorarji za zunanje sodelavce,
- stroški udeležb na tekmovanjih in festivalih v tujini v višini do 40% sredstev, ki jih bo za projekt prispeval JSKD,
- stroški hrane in pijače, cvetja, priznanj, … največ v deležu 20 % skupnih stroškov projekta.

Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani JSKD so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni stroški so tisti, ki so:
- nujno potrebni za uspešno izvedbo programa in so vezani na izvedbo projekta,
- opredeljeni v prijavi prijavitelja,
- skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
- dejansko nastali,
- prepoznavni in preverljivi,
- podprti z izvirnimi dokazili.

Finančna uravnoteženost projekta pomeni:
- uravnoteženost upravičenih stroškov projekta z njegovimi obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti),
- da so prihodki enaki odhodkom.

Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane odhodke.

Dokazila o namenski porabi sredstev

Prijavitelji bodo po izvedbi v sofinanciranje sprejetih projektov morali kot prilogo obračunske dokumentacije predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini deleža, ki ga bo za izvedbo projekta prispeval JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:
•             Kopije računov, izstavljenih na ime prijavitelja.
•             Kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med prijaviteljem projekta in avtorjem. Kopijam pogodb mora biti priloženo dokazilo o izplačilu sredstev.
•             Kopije potnih nalogov za člane društva, ki prijavlja projekt. Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2019 oz. 2020 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega projekta. Na računih mora biti izpisana davčna številka prijavitelja.

Dokazila o plačilu stroškov hrane, pijače, cvetja, priznanj, … se upoštevajo do višine 20 % zneska, ki ga za izvedbo projekta prispeva JSKD.

Predvidena vrednost razpisa
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa VPR-2019/2020 znaša 50.000,00 evrov na letni ravni, od tega predvidoma 35.000,00 evrov za zborovsko dejavnost in predvidoma 15.000,00 evrov za folklorno dejavnost. Višina razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.
JSKD bo razdelil najmanj 90 % razpisanih sredstev.

 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.