Nacionalni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE, KI JIH BO V LETIH 2019–2020 SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v letih 2019–2020.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 1.400.000 EUR
Datum objave: 9.12.2018
Razpisni rok: 21.1.2019
  Povezava do razpisa

Sklop 1: sofinanciranje vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov.

Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, poglavje Restavratorstvo (ZVKDS Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007, julij 2010, januar 2017) na razglašenih kulturnih spomenikih.

Upravičeni prijavitelji
Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik. Prijavitelj – upravičenec do sredstev razpisa - je lahko le (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.