Nacionalni razpisi

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Predmet razpisa: Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2019.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 125.000 EUR
Datum objave: 23.11.2018
Razpisni rok: 21.1.2019
Kontakt: Laura Škerbec
E-pošta: laura.skerbec@gov.si
  Povezava do razpisa

Razpisna podpodročja:

  • organizacija razstavnih in festivalskih projektov,
  • delovne štipendije,
  • odprti ateljeji.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21;
  • javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2018 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2019, (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe, v skladu s 97. členom ZVKD-1);
  • ter samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnih področjih vizualnih umetnosti.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.