Nacionalni razpisi

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Predmet razpisa: Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2019.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 185.546 EUR
Datum objave: 23.11.2018
Razpisni rok: 21.1.2019
Kontakt: Katja Jančič
E-pošta: katja.jancic@gov.si
  Povezava do razpisa

Ministrstvo na področju uprizoritvenih umetnosti razpisuje štiri podpodročja:

  • Produkcija: so projekti, katerih premiera in postprodukcija bosta realizirani v letu 2019. Projekt v prijavi pomeni celoten načrtovani obseg realizacije produkcije s postprodukcijo projekta (premiera v Sloveniji v letu 2019 s ponovitvami in gostovanji v Sloveniji in tujini v letu 2019).
  • Prvi avtorski projekt: prvi avtorski projekt je neposredna podpora za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi in omogočanje kvalitetne umetniške produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti. Je projekt avtorja, ki še ni prijavil projekta, ki je bil sofinanciran na področju uprizoritvene umetnosti iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo. Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena avtorska celota in bo prvič izveden v letu 2019.
  • Prvi projekt producenta: prvi projekt producenta je neposredna podpora za ustvarjalno delo NVO in samozaposlenih v kulturi in omogočanje kvalitetne umetniške produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti. Je projekt producenta, čigar projekti še niso bili sofinancirani na področju uprizoritvenih umetnosti iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo, in bo prvič izveden v letu 2019.
  • Postprodukcija: postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg realizacije postprodukcije (ponovitve in gostovanja v letu 2019) projektov, premierno izvedenih do vključno 31. 12. 2018

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21;
  • javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2018 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2019;
  • ter samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju uprizoritvenih umetnosti.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.