Nacionalni razpisi

FIHO za leto 2019

Predmet razpisa: Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje: – izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov, – delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij, – naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
Naročnik: FIHO
Vrednost: 16.941.050 EUR
Datum objave: 5.11.2018
Razpisni rok: 20.11.2018
Kontakt: FIHO Ljubljana
E-pošta: info@fiho.si
Telefon: 01 500 7700
  Povezava do razpisa

FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.

V javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2019 so tako načrtovana sredstva v skupni višini 16.941.050 EUR, in sicer:

a) za invalidske organizacije: 11.011.682,50 EUR

– od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 110.116,83 EUR

– za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev ter delovanje organizacij: 10.465.503,05 EUR

– in za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 436.062,62 EUR

b) za humanitarne organizacije: 5.929.367,50 EUR

– od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 59.293,68 EUR

– od tega za splošne dobrodelne organizacije: 4.681.090,37 EUR

– za organizacije za kronične bolnike: 827.753,79 EUR

– za organizacije za samopomoč: 199.802,63 EUR

– za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 161.427,03 EUR.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko prijavijo:

Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02)
ali

humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03).

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.