Nacionalni razpisi

Ustvarjalna Evropa, podprogram kultura: Izbor koordinatorja aktivnosti mreženja in izmenjave dobrih praks med nosilci znaka Evropske kulturne dediščine

Predmet razpisa: Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo je objavil javni razpis za izbiro koordinatorja (samostojne pravne osebe ali konzorcija) za izvajanje aktivnosti mreženja, krepitve zmogljivosti in izmenjave znanj in dobrih praks med nosilci znaka evropske kulturne dediščine, vključno s promocijskimi aktivnostmi.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo
Vrednost: 500.000 EUR
Datum objave: 25.10.2018
Razpisni rok: 3.1.2019
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, so aktivne na kulturnem ali ustvarjalnem sektorju, so močno povezane s področjem evropske kulturne dediščine ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.