Nacionalni razpisi

Četrti razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja območje Alp v programskem obdobju 2014-2020

Predmet razpisa: Objavljen je četrti razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alp v programskem obdobju 2014-2020, kjer je na voljo približno 25 milijonov evrov. Program podpira projekte transnacionalnega sodelovanja, ki spodbujajo prostorski razvoj in teritorialno kohezijo območja. Tudi tokratni razpis je osredotočen na prioritete od 1 do 4.
Naročnik: Skupni sekretariat programa Interreg Območje Alp
Vrednost: 25.000.000 EUR
Datum objave: 25.10.2018
Razpisni rok: 12.12.2018
  Povezava do razpisa

Prioriteta 1: Inovativna družba
1.1.  Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
1.2.  Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena

Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
2.1.  Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
2.2. Povečanje opcij za nizko-ogljično mobilnost in transport

Prioriteta 3: Življenjski prostor
3.1. Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
3.2. Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov

Prioriteta 4: Dobro upravljanje
4.1. Razširitev večnivojskega in transnacionalnega upravljanja na območju


Nacionalni informativni dan v organizaciji SVRK in Skupnega sekretariata programa Interreg Območje Alp bo potekal 11. 10. 2018  med 9. in 13. uro v hotelu Union. Na informativnem dnevu bodo predstavljene vsebinske usmeritve programa in razpisa, administrativni pogoji, postopki razpisa, finančni pogoji ter ostale informacije za prijavitelje. Prijave na infodan so možne do 4. 10. 2018.

Upravičeni prijavitelji
Prevladujoči upravičenci programa Območje Alp so: pravne osebe javnega prava, pravne osebe pod javnim nadzorom, zasebne institucije, organizacije, združenja. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Zahteva se projektno partnerstvo najmanj štirih partnerjev iz najmanj štirih držav.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.