Nacionalni razpisi

Javni razpis fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2019

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini 5.775.000 EUR
Naročnik: Fundacija za šport
Vrednost: 5.775.000 EUR
Datum objave: 15.10.2018
Razpisni rok: 12.11.2018
Kontakt: Marija Slovnik Hrvat
E-pošta: info@fundacijazasport.org
Telefon: 01/ 236 25 22
  Povezava do razpisa

se razpiše:

za področje športnih programov: 4.367.000 eur,
za področje razvojne dejavnosti v športu: 880.000 eur,
za področje športnih prireditev in promocije športa: 462.000 eur,
za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 66.000 eur.
Znotraj področja športnih programov se razpiše:

za tekmovalni šport: 3.685.000 eur, od tega 1.837.000 eur za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in 1.848.000 eur za vrhunski šport;
za šport za vse: 682.000 eur, od tega 341.000 eur za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, 22.000 eur za obštudijske športne dejavnosti, 242.000 eur za športno rekreacijo in 77.000 eur za šport starejših.
Znotraj področja razvojne dejavnosti v športu se razpiše:

za statusne pravice športnikov in strokovno podporo programom: 682.700 eur, od tega 206.900 eur za štipendije za vrhunske in nadarjene športnike, 332.400 eur za spremljanje pripravljenosti športnikov, 66.900 eur za nabavo in razvoj programov ter opreme za diagnostiko v športu, 42.400 eur za nadstandardno zavarovanje športnikov in 34.100 eur za sklad vrhunskih športnikov;
za založništvo v športu: 82.400 eur;
za znanstveno in strokovno raziskovalno dejavnost v športu ter druge projekte za razvoj športa: 69.300 eur;
za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo na področju športa: 600 eur.
Znotraj področja športnih prireditev in promocije športa se razpiše:

za športne prireditve: 435.000 eur;
za javno obveščanje v športu: 22.000 eur;
za športno dediščino in muzejsko dejavnost v športu: 5.000 eur.
Upravičeni prijavitelji
Za sofinanciranje programov lahko kandidirajo izvajalci, kot so določeni v Zakonu o športu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.