Nacionalni razpisi

Razpis EU za zbiranje predlogov projektov: Izmenjava in mobilnost v športu

Predmet razpisa: Splošni cilj tega ukrepa je dati priložnost osebju športnih organizacij (spremstvu športnikov), da z bivanjem za določen čas v tuji državi (v EU in zunaj nje) v okviru učne mobilnosti izboljša svoje kompetence in izobrazbo ter pridobi nove spretnosti. Učno mobilnost je treba razumeti kot naložbo v človeški kapital in prispevek h krepitvi zmogljivosti različnih športnih organizacij.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
Vrednost: 1.200.000 EUR
Datum objave: 5.6.2018
Razpisni rok: 26.7.2018
  Povezava do razpisa

Priložnosti za učno mobilnost v tem okviru so namenjene:

    - trenerjem in drugemu osebju športnih organizacij (vključno s prostovoljci), povezanemu s profesionalnim športom;
    - trenerjem in drugemu osebju športnih organizacij (vključno s prostovoljci), povezanemu z množičnim športom.

Pričakovani rezultati vključujejo:

   - vzpostavitev rednih izmenjav za športno osebje;
   - vzpostavitev evropskih mrež trenerjev in športnega osebja.

Skupna proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju projektov, so ocenjena na 1 200 000 EUR. Predvideno je financiranje približno 5 projektov (vsaj enega za vsak sklop).
Nepovratna sredstva EU so omejena na največjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % upravičenih stroškov. Najvišji možni znesek za posamezna nepovratna sredstva je 240 000 EUR

Projekti so upravičeni, če jih oddajo vložniki, ki izpolnjujejo naslednja merila:

-    so javne ali zasebne organizacije s statusom pravne osebe, ki so dejavne na področju športa in telesnih dejavnosti ter organizirajo športne in telesne dejavnosti;

- imajo sedež v eni od 28 držav članic EU.

 

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.