Nacionalni razpisi

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):

Predmet razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto 2018.
Naročnik: JSKD
Vrednost: 165.000 EUR
Datum objave: 29.5.2018
Razpisni rok: 21.9.2018
Kontakt: Maša Medved
E-pošta: ess.razpisi@jskd.si
Telefon: 01 24 10 527
  Povezava do razpisa

Prijavni roki za oddajo vlog:

a) Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2018 (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):

Rok za oddajo vlog je petek, 6. 7. 2018, in sicer: 23 subvencij zaposlitev za vzhodno kohezijsko regijo in 10 subvencij za zaposlitev za zahodno kohezijsko regijo.

b) Vključitev v posamezne izobraževalne module za delo v kulturi (točka 22.7. iz zgoraj navedenega razpisa):

Roki za prijavo je petek, 21. 9. 2018.

Spremembe: razpisnik spreminja dodatne pogoje iz točke 5.3. zgoraj navedenega razpisa, navezujoč se na točko 10 »Število možnih vključitev brezposelnih oseb«, in sicer tako, da se doda nova alineja, ki opredeljuje, da je možna zaposlitev največ ene brezposelne osebe do 29. leta tudi pri pravnih osebah zasebnega prava, ki delujejo na področju nevladnega sektorja (civilna družba) na podlagi zakonov, ki urejajo delovanje društev, ustanov ali (zasebnih) zavodov in nimajo zaposlene nobene osebe ter so vpisani pri registrskem organu najmanj 5 let.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.