Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom za doniranje hrane

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranja nakupa tehnične opreme posrednikom za doniranje hrane.
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vrednost: 45.000 EUR
Datum objave: 10.5.2018
Razpisni rok: 24.5.2018
Kontakt: Lucijan Cencič
E-pošta: lucijan.cencic@gov.si
Telefon: 01/478 90 26
  Povezava do razpisa

Sofinancira se nakup:

termometrov za ugotavljanje temperaturnega režima hrane, ki se sami umerjajo,
gostinskih hladilnikov in zamrzovalnikov,
termo boksov za shranjevanje hrane med transportom, skladiščenjem in razdeljevanjem hrane,
hladilnih torb za transport.
Upravičeni prijavitelji
Vlagatelji vlog za sofinanciranje nakupa tehnične opreme so posredniki donirane hrane, ki imajo status humanitarne organizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, invalidske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije ali, da je javni zavodi s področja socialnih in varstvenih storitev, ki razdeljujejo donirano hrano, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.