Nacionalni razpisi

Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO).
Naročnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Vrednost: 600.000 EUR
Datum objave: 18.12.2017
Razpisni rok: 22.1.2018
E-pošta: ladamic@ekosklad.si
  Povezava do razpisa

na naslednjih vsebinskih področjih:

1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
3. informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
5. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
6. trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
7. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

Informativni dan s predstavitvijo podrobnosti javnega razpisa bo predvidoma 9. ali 10. januarja 2018. Prijave sprejemajo na elektronski naslov ladamic@ekosklad.si do konca decembra.

Upravičeni prijavitelji Upravičeni prijavitelji morajo izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje: - so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in registrirane v skladu z veljavnim Zakonom o društvih, veljavnim Zakonom o ustanovah ali veljavnim Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi); - so nevladne organizacije, ki imajo na dan objave javnega razpisa priznan status delovanja v javnem interesu po veljavnem Zakonu o varstvu okolja ali veljavnem Zakonu o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS, št. 35/14 in 4/17); - so bili registrirani najkasneje na dan objave tega javnega razpisa; - prijaviteljem ali osebam, ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), in - niso v stečajnem postopku. Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Upravičeni projektni partnerji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje: - so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in registrirane v skladu z veljavnim Zakonom o društvih, veljavnim Zakonom o ustanovah ali veljavnim Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi); - so bili registrirani najkasneje na dan objave tega javnega razpisa; - partnerjem ali osebam, ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), in - niso v stečajnem postopku. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem javnem razpisu je skupaj 600.000 EUR, od katerih bo iz sredstev Eko sklada predvidoma dodeljenih do 300.000 EUR in iz sredstev Sklada za podnebne spremembe predvidoma do 300.000 EUR.

Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu za posamezni projekt zaprosi za sofinanciranje od najmanj 20.000 EUR do največ 60.000 EUR oziroma do 95 % upravičenih stroškov projekta.

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.