Nacionalni razpisi

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi

Predmet razpisa: Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi za leto 2018. Gre za spodbudne pogoje v obliki podpore samozaposlenim v kulturi za izvedbo njihovih projektov ali/in aktivnosti za pripravo projektov (ki mora predstavljati zaokroženo celoto), na podlagi predloženega delovnega načrta.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 159.000 EUR
Datum objave: 26.10.2017
Razpisni rok: 20.11.2017
Kontakt: Mojca Jurič
E-pošta: Mojca.juric@gov.si
Telefon: 01 369 58 74
  Povezava do razpisa

Delovna štipendija je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Vrednost delovne štipendije je določena v višini 3.000,00 EUR bruto, okvirno bo podeljenih 53 delovnih štipendij v skupnem znesku 159.000,00 EUR.


Upravičeni prijavitelji Na javni razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, ki: - so samozaposleni v kulturi, ki so na dan objave javnega razpisa vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu in bodo vpisani v razvid najmanj do 31. 12. 2018; - da samozaposleni v letu 2018 ni starejši od 35 let (upošteva se letnica rojstva 1984). Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi vse druge v razpisu opredeljene pogoje.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.